Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต​ ระดับประถมศึกษา

 

สนใจเอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1LxVHLNYo9MtKnQkgXnNi3A0pnXkKjFuf/view?usp=sharing

เอกสารบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต​ ระดับประถมศึกษา จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดปนะสงค์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพ้ฒนาทักษะพื้นฐานด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาและใช้ความคิดสร้างสรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ภายในประเทศ

วิชา Coding ที่เด็กไทยได้เรียน เป็นส่วนหนึ่งในวิทยาการคำนวน ที่อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่มีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้บรรจุสาระวิทยาการคำนวณไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560 จากเดิมที่เด็กจะได้เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้ แต่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะสอนให้เป็นเด็กได้เป็น ผู้เขียน ผู้พัฒนา และได้ฝึกหัดคิดอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของงานคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยโครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้คิดได้เป็นขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ ตามแนวทาง Computational Thinking

- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้งานด้านสารสนเทศ สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้

- ทักษะในงานดิจิทัล (Digital Literacy) มีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเท่าทันในงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เกิดเป็นทักษะและมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้

การเขียนโปรแกรมเราสามารถส่งเสริมให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 5 ขวบเป็นต้นไป โดยเบื้องต้นอาจจะให้เด็กเริ่มจากการคิดและเรียนรู้เรื่องการจัดการคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเมื่อเด็กโตขึ้นก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนตามความเหมาะสมและความชอบของเด็ก โดยในปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ใช้ช่วยสอนให้ได้เรียนรู้แบบออนไลน์ โดยไปที่ https://www.codingthailand.org/  หรือ https://code.org โดยเราจะพบการสอนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้เกมส์และตัวละครจากการ์ตูนเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้บรรจุสาระวิทยาการคำนวณไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประทศ และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถนำไปช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นำไปสู่การคิดดันสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อประโยนต่อการดำรงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่ายมหาวิทยลัยในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยบูรพา จึงดำเนินการพัฒนา "หลักสูตฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทัษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเตรียมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโรงเรียนเครื่อข่ายการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม และรวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสะท้อนคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป โดยได้ดำเนินการในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายทฤษฎี ความรู้ การฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมต่าง ๆ และการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ระดับประถมศึกษา เล่มนี้ จึงเป็นเอกสารแนวทางที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพต้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้บรรลุตามเป้าหมาย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

------------------------------------------------- 

 

ที่มาข้อมูล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  https://www.depa.or.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Coding การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com