E-Book รับมือเทคโนโลยีป่วนไทย

 

สนใจเอกสารดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน สู่ดิจิทัลของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคธุุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ เพื่อให้สามารถรับมือในยุุคแห่งเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันได้

Disruptive Technology คืออะไร เป็นแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแนวความคิดเรื่อง “การทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์” (Creative Destruction) ของ Joseph Schumpeter นักเศรษฐศาสตร์ ชาวออสเตรียในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

พัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งแบบแผนการผลิตและการสร้างมูลค่า ในรูปแบบของการสร้างและขยายตัวของโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์ม และการเพิ่มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม การกระจุกตัวของทรัพยากร ทักษะ และความสามารถในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ และช่องว่างทางดิจิทัล เทคโนโลยีที่ทำให้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะรับมืออย่างไร หากประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวกับความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีได้ การเติบโตทางเศรษรกิจของไทยในอีก 20 ข้างหน้า จะลดลงเหลือเพียงอัตราเฉลี่ย 2.1% ต่อปี
จากปัจจุบันมีอัตราการเติบโตประมาณ 3% และคาดว่าการจ้างงานจะหายไปประมาณ 3 ล้านตำแหน่ง โดยภาคเศรษฐกิจที่จะถูกกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมการผลิต และอุดสาหกรรมค้าปลีก ในทางตรงข้ามหากประเทศไทยสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก Disruptive Technology ได้ และสร้างตำแหน่งงานใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอีก 1.5 ล้านตำแหน่ง จะสามารถสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษจูกิจได้เป็นฉลี่ย 4.3% ต่อปี ประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและกาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บเถี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทั่วถึงขึ้น และเสริมสร้างพลังด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียม

 

------------------------------------------------- 

ที่มาข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว เทคโนโลยีป่วนโลก (Disruptive Technology) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Disruption เทคโนโลยีป่วนโลก (Disruptive Technology) รวมบทความ

-------------------------------------------------

Attachments:
Download this file (1_รับมือเทคโนโลยีป่วนไทย.pdf)1_รับมือเทคโนโลยีป่วนไทย[รับมือเทคโนโลยีป่วนไทย]5155 kB