Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book แนะนำ"การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ"

 

แต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและได้เป็นผู้สอนวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองแถวการรอคอย การจัดการโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัต รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรในประเทศไทย 

สนในดาวนโหลดได้ที่ http://www.ebooks.in.th/ebook/41069/

 

 
 

-------------------------------------

 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
iOK2ucom Fanpage Facebook
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com