Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book แนะนำ"การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ"

 

แต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและได้เป็นผู้สอนวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองแถวการรอคอย การจัดการโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัต รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรในประเทศไทย 

สนในดาวนโหลดได้ที่ http://www.ebooks.in.th/ebook/41069/

 

 
 

-------------------------------------

 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com