E-book​ Open data

สนใจโหลดเอกสารด้านล่าง 

Open data คือ ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนด ความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- Availability and Access ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา โดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

- Re-use and Redistribution ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้เงื่อนไขที่อนุญาตให้นำมาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้

- Universal Participation ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้นำมาใช้ซ้ำและแจกจ่ายได้ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน

สนใจรายละเอียดโหลดเอกสารได้ด้านล่าง

---------------------------------------------------

ที่มา http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ ข้อมูลเปิด (Open Data)

---------------------------------------------

Attachments:
Download this file (OpenData1.0ภาษาไทย.pdf)OpenData1.0ภาษาไทย[E-book​ Open data]1530 kB