Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

เที่ยวปทุมธานี คลองหลวง วัดปัญญานันทาราม (Travel Pathumthani Thanyaburi Khlong Luang Panya Nantharam Temple)

 

อัลปั้มภาพปี 2560 https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.2718321071535666&type=3

วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี 

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 10 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วัดปัญญานันทาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักว่าเป็นวัดที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นมรดกธรรม เดิมเป็นที่ดินของ นายพิชิต - นางจำรัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้ถวายที่ดิน 6 ไร่ แก่คณะสงฆ์โดยมี พระเฉลิม ปภสฺสโร เป็นผู้รับมอบ และก่อตั้งเป็น "สำนักสงฆ์สนเฒ่า" แต่ต่อมาขาดพระภิกษูดูแลไปช่วงระยะหนึ่ง นางบุญส่ง โพธิจันทร์ จึงได้ประสานงานและร่วมกันถวายที่ดินและสำนักสงฆ์นี้แด่ พระเทพวิสุทธิเมธี (หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก 80 ปี ปัญญานันทะ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 และได้รับอนุญาตจัดตั้งวัดชื่อ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

วัดปัญญานันทาราม ก่อตั้งโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือที่เรารู้จักกันคือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา ด้วยมีหลักปฏิบัติที่เรียบง่าย มีเหตุและผลตามหลักพระพุทธศาสนา คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง โดยมีกิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา โดยมุ่งเน้นการศึกษา อบรมปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมะ เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี ทั้งนี้บรรยากาศในวัดก็เงียบสงบ ในวันพระก็มีการทำบุญตักบาตรใต้ร่มไม้ร่มรื่น เหมาะแก่การไปทำบุญกับครอบครัว มีเจดีย์พุทธคยาจำลองให้ได้มาเที่ยวชมกันด้วย

วัดปัญญานันทาราม ก่อตั้งจากดำริของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) โดยมีคำปรารภในการก่อตั้งวัดไว้ว่า "สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุมากเกินไป"

@ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินวัดปัญญานันทาราม 2 ครั้ง โดย

- ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างวัดปัญญานันทาราม และทรงปลูกต้นสาละเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ สวนสาละ และพระราชทานนามว่า “สวนสาละสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

- ครั้งที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดปัญญานันทาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 72 นิ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พระชันษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541

@ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดปํญญานันทาราม เพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดป้ายวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 80 วัด 80 พรรษา และเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ และทรงประทานใบประกาศเกียรติคุณ แก่วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ 80 วัด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2552

@ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ร่วมกับพระสหาย ตามหลักสูตร “อัยการผู้ช่วย” รุ่นที่ 39 พ.ศ. 2549 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2549

วัดปัญญานันทาราม ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นในการใช้กระบวนการบูรณาการศาสนธรรมเข้าสู่การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียนถึงมหาวิทยาลัย เช่น ใช้ศีลธรรมผ่านการจัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร” “ค่ายพุทธธรรม” ด้านประชาชนและข้าราชการซึ่งอยู่ในวัยทำงานและผ่านการใช้ชีวิตมาพอสมควร จะนำหลักธรรมหรือหัวข้อความรู้ทางพุทธศาสนาทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เรียกว่า “ค่ายคุณธรรม”

ติดต่อที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก : https://www.watpanya.org , วัดปัญญานันทาราม - สถานที่ที่ทำให้เกิดปัญญา

ที่มา https://www.watpanya.org/

ที่มารูป www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูข้อมูลอัลปั้มภาพที่มี

อัลปั้มภาพปี 2560 https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.2718321071535666&type=3

ที่มารูป www.iok2u.com

---------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

เที่ยว ไทย (Travel Thailand) 

Th13 ปทุมธานี (Pathumthani)

เที่ยวปทุมธานี (Travel Pathumthani)

---------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com