iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Open Data Code TH_Gov รหัสหน่วยราชการประเทศไทย (Thailand Government Agency Code) 

ISO TH_Gov รหัสหน่วยราชการประเทศไทย (Thailand Government Agency Code) เป็นรายการรหัสสำหรับหน่วยราชการของประเทศไทย ตามมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ดูเพิ่มเติมที่

ISO 3166 เพื่อกำหนดรหัสสำหรับประเทศ, ดินแดนในปกครอง, พื้นที่พิเศษที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์, และเขตการปกครองหลัก

Code 3166-2:TH รหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2

Code 3166-2:TH รหัสหน่วยราชการประเทศไทย (Thailand government agency code)

 

ในปัจจุบัน รหัสหน่วยราชการประเทศไทย (Thailand Government Agency Code) สำหรับประเทศไทย กำหนดไว้เป็นเลข 5 หลักโดย 2 หลักแรกจะเป็นเลขกระทรวงหรือหน่วยงานกำกับ และเลข 3 ตัวต่อมาจะเป็นเลขรหัว กรม/หน่วยงาน ในสังกัด เช่น รหัส 22004 ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (004) กระทรวงอุตสาหกรรม (22) เป็นต้น

รหัสหน่วยราชการประเทศไทย (Thailand Government Agency Code) สำหรับประเทศไทย

รหัสหน่วยงาน
01000 สำนักนายกรัฐมนตรี
01001 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
01002 กรมประชาสัมพันธ์
01003 สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค
01004 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
01005 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
01006 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
01007 สำนักงบประมาณ
01008 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
01009 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
01011 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
01012 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
01016 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
01017 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
01018 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
01021 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
01023 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
01024 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
01025 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
01027 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
01028 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
01029 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
01031 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
01032 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
01033 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
01035 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
01036 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
02000 กระทรวงกลาโหม
02001 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02004 กองทัพบก
02005 กองทัพเรือ
02006 กองทัพอากาศ
02008 กองบัญชาการกองทัพไทย
02009 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
03000 กระทรวงการคลัง
03002 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
03003 กรมธนารักษ์
03004 กรมบัญชีกลาง
03005 กรมศุลกากร
03006 กรมสรรพสามิต
03007 กรมสรรพากร
03008 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
03009 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
03011 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
03012 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
03013 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
04000 กระทรวงการต่างประเทศ
04002 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
04003 กรมการกงสุล
04004 กรมพิธีการทูต
04005 กรมยุโรป
04006 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
04007 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
04008 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
04009 กรมสารนิเทศ
04011 กรมองค์การระหว่างประเทศ
04012 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
04013 กรมอาเซียน
04014 กรมเอเซียตะวันออก
04015 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
05000 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
05003 กรมพลศึกษา
05004 กรมการท่องเที่ยว
05006 สถาบันการพลศึกษา
06000 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
06004 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
06005 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
06006 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
06007 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ
07000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
07003 กรมชลประทาน
07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
07005 กรมประมง
07006 กรมปศุสัตว์
07008 กรมพัฒนาที่ดิน
07009 กรมวิชาการเกษตร
07011 กรมส่งเสริมการเกษตร
07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์
07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
07014 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
07016 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
07017 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
07018 กรมการข้าว
07019 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)
07020 กรมหม่อนไหม
07021 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
08000 กระทรวงคมนาคม
08002 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
08003 กรมเจ้าท่า
08004 กรมการขนส่งทางบก
08006 กรมทางหลวง
08007 กรมทางหลวงชนบท
08008 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
08009 กรมท่าอากาศยาน
08011 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
09000 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09002 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09003 กรมควบคุมมลพิษ
09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
09005 กรมทรัพยากรธรณี
09006 กรมทรัพยากรน้ำ
09007 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
09008 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
09009 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
09011 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09012 กรมป่าไม้
09013 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
09014 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
11000 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11002 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11004 กรมอุตุนิยมวิทยา
11005 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11006 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11007 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
11008 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
11009 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12000 กระทรวงพลังงาน
12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
12003 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
12004 กรมธุรกิจพลังงาน
12005 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12006 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
12007 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
13000 กระทรวงพาณิชย์
13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
13003 กรมการค้าต่างประเทศ
13004 กรมการค้าภายใน
13006 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13007 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
13008 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13011 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
13012 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13013 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
13014 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
15000 กระทรวงมหาดไทย
15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15003 กรมการปกครอง
15004 กรมการพัฒนาชุมชน
15005 กรมที่ดิน
15006 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง
15008 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15009 กรุงเทพมหานคร
15011 เมืองพัทยา
16000 กระทรวงยุติธรรม
16002 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
16003 กรมคุมประพฤติ
16004 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
16005 กรมบังคับคดี
16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
16007 กรมราชทัณฑ์
16008 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม
16010 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
16011 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
16013 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
16014 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
17000 กระทรวงแรงงาน
17002 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
17003 กรมการจัดหางาน
17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
17005 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
17006 สำนักงานประกันสังคม
17007 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
18000 กระทรวงวัฒนธรรม
18002 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
18003 กรมการศาสนา
18004 กรมศิลปากร
18005 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
18006 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
18007 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
18009 หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน)
18010 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
20000 กระทรวงศึกษาธิการ
20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20003 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
20301 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20302 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
20308 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
20309 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
20310 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
20311 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
21000 กระทรวงสาธารณสุข
21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21003 กรมการแพทย์
21004 กรมควบคุมโรค
21005 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
21006 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
21008 กรมสุขภาพจิต
21009 กรมอนามัย
21010 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
21011 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
21012 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
21013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
21014 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
21015 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
21016 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
22000 กระทรวงอุตสาหกรรม
22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
22003 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22005 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
22006 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
22007 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22008 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
23000 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
23001 สำนักงานรัฐมนตรี
23002 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
23003 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
23004 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
23005 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23007 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23008 มหาวิทยาลัยนเรศวร
23009 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23010 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23011 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
23012 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
23013 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
23014 มหาวิทยาลัยนครพนม
23015 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
23016 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23017 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23018 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
23019 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
23020 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
23021 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
23022 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
23023 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
23024 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23025 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
23026 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
23027 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
23028 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
23029 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23030 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23031 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23032 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23034 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
23035 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
23036 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23037 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23038 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
23040 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
23041 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
23042 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23043 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23044 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23046 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23047 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
23048 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23049 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23050 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23051 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23052 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
23053 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
23054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23055 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
23056 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
23059 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
23061 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23063 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
23064 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
23065 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
23066 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
23067 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
23068 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
23069 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
23070 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
23071 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
23072 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
23073 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23075 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23076 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23077 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23078 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23079 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23080 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23081 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23082 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
23083 มหาวิทยาลัยพะเยา
23084 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
23085 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23086 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23087 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23088 มหาวิทยาลัยมหิดล
23089 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
23090 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23091 มหาวิทยาลัยบูรพา
23092 มหาวิทยาลัยทักษิณ
23093 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23094 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
23095 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
23096 มหาวิทยาลัยศิลปากร
23097 มหาวิทยลัยศรีนครินทวิโรฒ
23098 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
23099 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
23100 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
25000 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
25004 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
25006 ราชบัณฑิตยสถาน
25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
25008 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
25016 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
25017 สำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
25018 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
25019 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
25020 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตอ
27000 หน่วยงานของรัฐสภา
27001 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
27002 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
27003 สถาบันพระปกเกล้า
28000 หน่วยงานของศาล
28001 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
28002 สำนักงานศาลยุติธรรม
28003 สำนักงานศาลปกครอง
29000 หน่วยงานอิสระของรัฐ
29001 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
29002 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
29003 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
29004 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
29005 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
29006 สำนักงานอัยการสูงสุด
29009 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
50000 รัฐวิสาหกิจ
50101 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
50103 องค์การสะพานปลา
50104 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
50105 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
50109 บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด
50110 การยางแห่งประเทศไทย
50201 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
50204 องค์การเภสัชกรรม
50205 องค์การสุรา
50206 โรงงานไพ่
50207 โรงงานยาสูบ
50208 โรงพิมพ์ตำรวจ
50301 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
50302 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
50304 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
50311 สถาบันการบินพลเรือน
50312 การรถไฟแห่งประเทศไทย
50313 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
50401 องค์การตลาด
50402 องค์การคลังสินค้า
50403 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
50404 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
50501 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
50502 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
50503 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
50504 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
50505 การไฟฟ้านครหลวง
50506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
50510 องค์การจัดการน้ำเสีย
50601 การประปานครหลวง
50602 การประปาส่วนภูมิภาค
50603 การเคหะแห่งชาติ
50604 การกีฬาแห่งประเทศไทย
50605 องค์การสวนสัตว์
50606 สำนักงานธนานุเคราะห์
50710 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
50801 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
50904 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
56001 ส่วนราชการในพระองค์
60001 สภากาชาดไทย
71000 ด้านการเกษตร
72000 ด้านการอุตสาหกรรม
73000 ด้านการคมนาคม ขนส่งและสื่อสาร
74000 ด้านการพาณิชย์และการท่องเที่ยว
75000 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
76000 ด้านการบริการสังคม
80808 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน (คงเดิม)
90909 งบกลาง (คงเดิม)
95001 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

 

 

 

 

ที่มา https://th.wikipedia.org

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

 -------------------------------------------------------------------------

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

 -------------------------------------------------------------------------