iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

DS_01007_GFMIS_MOI_สรุปข้อมูลงบประมาณของ กระทรวงอุตสาหกรรม จาก GFMIS 

 

 

* กดดูหน้าสมบูรณ์ได้ที่คำว่า Google Data Studio มุมขวาล่าง
 
Dashboards การใช้งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ของหน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นการนำเสนอข้อมูลการใช้งบประมาณ โดยนำข้อมูลจาก สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ: https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/ข่าวสถิติ.html ของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โดยข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วย ข้อมูลวันที่ งบประมาณรวมทั้งหมด งบประมาณประจำ และงบลงทุน โดยใช้ Google Data Studio ในการสร้าง Data Visualization ในรูป Dashboards ช่วยรายงานสรุปผลการใช้เงินโดยเลือกดูเฉพาะ งบกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นรูปภาพที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและน่าสนใจเป็นข้อมูลสรุปจากการใช้ข้อมูลรายงาน การใช้งบประมาณจาก GFMIS เพื่อผู้สนใจนำมาใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คู่มือ Dashboards การใช้งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

Dashboards นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิธีทำข้อมูล BI เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

 

จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- GFMIS สำนักงบประมาณ 

- เว็ปไซต์ iOK2u www.iok2u.com

---------------------------------------------

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ข้อมูลรายงาน Dash Board ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

---------------------------------------------