iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ds_2200403_ข้อมูลผู้ประกอบการ Software House จาก Software Park 

 

กดดูหน้าสมบูรณ์ได้ที่คำว่า Google Data Studio มุมขวาล่าง 

หรือไปดูที่: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/0907adba-d95d-4dec-9adf-6491a7745a4a/page/oH21B

ข้อมูลผลผลิต กท. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- กท. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------