iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ds_rain_tour ข้อมูลการเรียนรู้ท่องโลกของน้องเรน 

 

กดดูหน้าสมบูรณ์ได้ที่คำว่า Google Data Studio มุมขวาล่าง

หรือไปที่

https://datastudio.google.com/reporting/249f1560-909d-4212-be67-b6655ebfcbf4

 

หน้าจอ ds_rain_tourข้อมูลการเรียนรู้ท่องโลกของน้องเรน เป็นการพยายามแสดงถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามทำให้เห็นว่าหากใช้ความรู้ที่ถูกต้องในงานด้านสารสนเทศก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนัก ในครั้งนี้เป็นการนำเอากูเกิ้ลชีต (google sheet) ที่มีการใช้ฟรี มาใช้ทำงานร่วมกับกูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (google datastudio) ที่ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปหน้าจอรายงาน (dashboard) มาเล่ากล่าวถึงการเดินทางที่มี ช่วยทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย ใช้ประเมินผลการเดินทางที่มีผ่านมา หาความถี่ หาทิศทาง หาการกระจายพื้นที่ หรืออาจมองหาความสัมพันธ์อื่นๆ ได้ตามต้องการ จะเห็นว่าการมองเป็นภาพที่จะเข้าใจง่ายกว่าการดูตารางข้อมูลที่มีเท่านั้น
 
และทำให้เห็นว่าในชีวิตเรายังมีอีกหลายเรื่องที่หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานฐานข้อมูลมาช่วยก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่ต้องมีมากมาย หรือไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างระบบที่ใช้งบประมาณมากมาย แต่ควรต้องศึกษาหาความรู้ที่ดีจะช่วยให้ประหยัดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลการเดินทางทัศนศึกษาและท่องเรียนรู้ในโลกกว้างที่มี มาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อดูและใช้วางแผนการเรียนรู้โลกกว้างได้ต่อไป 

 

 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------