iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
E-Book สุขภาพและการแพทย์ จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช.

 

สุขภาพและการแพทย์ จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากร สวทช. รวมถึงสาธารณชน ได้ทราบถึงผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดผลกระทบในวงกว้างแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ รวม 7 เล่ม ประกอบด้วย เกษตรและอาหาร, วัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและการแพทย์, ดิจิทัล, ความมั่นคงของประเทศการรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนากำลังคน

หนังสือ สุขภาพและการแพทย์ ได้คัดเลือกผลงานเนื้อหาและหัวข้อของหนังสือจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการทำอย่างต่อเนื่อง มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงมีผลกระทบต่อประเทศได้รับการเผยแพร่ การกล่าวถึงจากสื่อมวลชนรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศในด้านต่าง ๆ และแนวคิดของผู้บริหารในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราให้เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่สร้างประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อประเทศ 

เอกสารจัดทำโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา  https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/30-years-nstda-books/

-------------------------------------------------