iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

E-Learning AI แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน https://learn-ai.in.th

 

คลิกที่รูปเพื่อไปที่เว็บ

ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัว ผ่านการสร้างระบบส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป ชักจูงให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจและสนใจที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินการ วิจัยพัฒนาเชิงวิชาการและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การใช้งานให้ทันท่วงที เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคม และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารในองค์กรเพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร การทำงาน รวมทั้งดำเนินชีวิต ดังนั้นประเทศไทยที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีความต้องการการกำหนดทิศทาง การวางแผนกรอบนโยบาย การพัฒนากำลังคน ตลอดจนการสร้างนวัตกร เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น 

เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง อันเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน จึงได้เกิดขึ้นด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีทีมคณาจารย์จากหลากหลายสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ให้ความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครอบคลุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกกระแสความสนใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และความตระหนักรู้ให้กับประชากรไทยที่โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สั้นและกระชับ ซึ่งจะเน้นให้เกิดการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทางประชากรที่หลากหลายได้ มีหลากหลายหลักสูตรในหลายระดับ เช่น  

1. หลักสูตรเพื่อเด็กและเยาวชน (AI101-104): โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี สถาบันวิทยสิริเมธี สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ Massachusetts Institute of Technology และ University of California Berkeley

2. หลักสูตรเพื่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป (AI201-203): โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิทยสิริเมธี และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

3. หลักสูตรเพื่อธุรกิจ (AI301-306): โดย บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท InsightEra จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ที่มา https://learn-ai.in.th ติดต่อ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#iok2u 

---------------------------------------------