iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

สนใจเข้าเรียนรู้คลิกที่นี่

https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/kku

 

 ที่มา https://thaimooc.org/taxonomy/publisher/kku

---------------------------------------------

สนใจเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

 E-Learning_รวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

---------------------------------------------