iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

เที่ยวสมุทรปราการ (Travel Samut Prakan)

ที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ (Travel Samut Prakan) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 50 ตำบล 405 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  2. อำเภอบางบ่อ
  3. อำเภอบางพลี
  4. อำเภอพระประแดง
  5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  6. อำเภอบางเสาธ

 

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

 -------------------------------------------------------------------------

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

 -------------------------------------------------------------------------