iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

แหล่งมรดกโลก (อังกฤษ: World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

ในปัจจุบัน (มีนาคม 2565) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,154 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก (ที่มา https://th.wikipedia.org) แบ่งเป็น

- มรดกโลกทางวัฒนธรรม 897 แห่ง

- มรดกโลกทางธรรมชาติ 218 แห่ง

และอีก 39 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดย อิตาลี เป็นประเทศที่มีจำนวนแหล่งมรดกโลกมากที่สุด คือ 58 แห่ง รองลงมาคือ จีน (56 แห่ง) เยอรมนี (51 แห่ง) สเปน และ ฝรั่งเศส (49 แห่ง) แม้ว่ายูเนสโกจะอ้างอิงถึงมรดกโลกแต่ละแห่งด้วยหมายเลข แต่การขึ้นทะเบียนในหลายครั้งก็จะผนวกเอามรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่มีพื้นที่มากขึ้น ดังนั้นจึงมีหมายเลขมรดกโลกเกิน 1,200 แม้ว่าจะมีจำนวนมรดกโลกน้อยกว่าก็ตาม

มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น ในส่วนของ แหล่งมรดกโลกไทย มีสถานที่ได้ขึ้นทะเบียน 6 แห่ง ประกอบด้วย แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

ตารางจำนวนมรดกโลกแบ่งตามทวีป ณ เดือน กรกฎาคม 2562

ภูมิภาควัฒนธรรมธรรมชาติผสมรวม%รัฐ
แอฟริกา 53 38 5 96 8.56% 35
รัฐอาหรับ 78 5 3 86 7.67% 18

เอเชียแปซิฟิค

189 67 12 268* 23.91% 36
ยุโรปและอเมริกาเหนือ 453 65 11 529* 47.19% 50
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 96 38 8 141* 12.58% 28
รวม869213391121100%167

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

แหล่งมรดกโลก เอเชีย และแปซิฟิค (World Heritage Site Asia and the Pacific)

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันตก

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งมรดกโลก เอเชียเหนือและเอเชียกลาง

แหล่งมรดกโลก เอเชียใต้

แหล่งมรดกโลก ยุโรปและอเมริกาเหนือ (World Heritage Site Europe and North America)

แหล่งมรดกโลก ยุโรป จอร์เจีย (Georgia)

-

 

ที่มา

http://whc.unesco.org/en/list

https://th.wikipedia.org

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------