iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

 
ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 จีน
55 แห่ง
วัฒนธรรม 37 แห่ง, ธรรมชาติ 14 แห่ง, ผสม 4 แห่ง
 ญี่ปุ่น
23 แห่ง
วัฒนธรรม 19 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
 เกาหลีใต้
14 แห่ง
วัฒนธรรม 13 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 มองโกเลีย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
 เกาหลีเหนือ
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเกาหลีใต้

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเกาหลีเหนือ

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศจีน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศญี่ปุ่น

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศมองโกเลีย

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

http://whc.unesco.org/en/list

https://th.wikipedia.org