iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเชีย
9 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 4 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียตนาม
8 แห่ง
วัฒนธรรม 5 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์
6 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 3 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทย
5 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย
4 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชา
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาว วัฒนธรรม 3 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า
2 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง
แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง

-------------------------------------------------------------------- 

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งมรดกโลกเอเชียและแปซิฟิค (World Heritage Site Asia and the Pacific)

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-------------------------------------------------------------------- 

ที่มา

http://whc.unesco.org/en/list

www.iok2u.com