iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Logistics&SC “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ILPI” โดย รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง 

VDO บรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ILPI” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ด้านตัวชี้วัด logistics และ supply chain แก่สถานประกอบการที่สนใจ โดยสำนักโลจิสติกส์ 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กพร.  

การบรรยาย ILPI ของ รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทางโครงการจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ด้านตัวชี้วัด logistics และ supply chain แก่สถานประกอบการที่สนใจ ซึ่งมีการกำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กพร. 

. 

การบรรยาย ILPI ของ รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง ตอนที่ 1/4

 

การบรรยาย ILPI ของ รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง ตอนที่ 1/4

 

การบรรยาย ILPI ของ รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง ตอนที่ 1/4

 การบรรยาย ILPI ของ รศ. ดร. อภิชาติ โสภาแดง ตอนที่ 1/4

 

 ------------------------------

ที่มาของกิจกรรม

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (E-LSCM) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking) ผ่านเกณฑ์เทียบวัด 3 เครื่องมือ ได้แก่

(1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance Index: SCPI) และ

(3) เกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

(1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดกิจกรรมโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 27 ตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ต่อยอดขาย ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนอง คําสั่งซื้อจากลูกค้า อัตราความสามารถในการ จัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง ฯลฯ

(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance Index: SCPI)

ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 สมรรถนะ 10 ตัวชี้วัด เช่น ต้นทุนการบริหารซัพพลายเชน การเติมเต็มคําสั่งซื้อสมบูรณ์ รอบระยะ เวลาการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ 

(3) เกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

ประกอบไปด้วย 5 ขอบเขต 23 ดัชนี เช่น ระดับกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ด้านโลจิสติกส์ ระดับการรับรู้สถานะของสิน- ค้าคงคลังที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน ระดับการ ใช้งานระบบการตัดสินใจสนับสนุนองค์กร คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการจะได้รับจากการอบรม

1. การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในภาพรวมและอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. คำแนะนำในการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน