iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Risk หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ปี 2009 (Risk Management Principles and Guidelines ISO 31000: 2009)

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 ปี 2009 (Risk Management Principles and Guidelines ISO 31000: 2009) เป็นมาตรฐานองค์กร ISO มาจากการพัฒนาที่มาจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Process) การบริหารความเสี่ยงตามแนว มาตรฐาน ISO 31000

- การจัดทำการกำหนดบริบทความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- การประเมินความเสี่ยง

- การจัดการกับความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง

โดยทั้งหมดจะมีการสื่อสาร การให้คำปรึกษา การติดตาม และการตรวจสอบ เชื่อมโยงกันตลอดทุกกระบวนการ

- มาตรฐาน ISO 31000 คือ มาตรฐานที่พยายามนิยามคำศัพท์ที่มีการใช้ในงานด้านการบริหารความเสี่ยง และแบบจำลองที่นำไปใช้ได้กับองค์กรต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน

- มาตรฐาน ISO 31000 มีหลักการปลายประการที่ควรจะพิจารณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1 กระบวนการในการสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม

2 การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานปกติ

3 การนำข้อมูลความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ

4 การดำเนินงานที่ต้องมีระบบ มีการวางโครงสร้างอย่างชัดเจน

5 การปรับปรุงกระบวนการและน้ำหนักความสำคัญให้เหมาะสมกับบริบท

6 การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถตอบสนองและรับมือกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

- มาตรฐาน ISO 31000 เจาะจงที่ระบบบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การนำไปใช้ในกิจการ และการธำรงรักษาระบบ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการที่บอกกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบง่ายๆ กว้างๆไม่ลึกซึ้ง

- มาตรฐาน ISO 31000 ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ธุรกิจมักให้ความสนใจในการเพิ่มความเข้มแข็งของการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจะพิจารณาว่า จะเพิ่มเติมองค์ประกอบใดในกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงปัจจุบันในกระบวนการดำเนินการที่ใช้อยู่แล้ว

- สาระสำคัญของ ISO 31000:2009 อาจจะแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 หลักการและแนวพึงปฏิบัติ (Principles and Guidelines)

ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางปฏิบัติ (Framework)

ส่วนที่ 3 กระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Process)

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Risk การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward