iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

sim การจำลอง (Simulation) ประโยชน์ที่มี

 

การจำลอง (Simulation) มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ช่วยจำลองการทำงานที่ซับซ้อน ลดต้นทุนในการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ช่วยในการตัดสินใจ และทำการทดลองการทำงานต่างๆ ก่อนนำไปใช้งานจริง ได้แก่

- ปรับปรุงการตัดสินใจ (Improved decision-making) โดยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ ให้ได้เห็นประกอบการตัดสินใจ สามารถประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะทำงานใช้จริง และช่วยในการตัดสินใจที่มีตัวอย่างสามารถใช้ผลที่มีมาประกอบการตัดสินใจได้

- ลดต้นทุนและความเสี่ยง (Reduce costs and risks) ด้วยการทดสอบการออกแบบและแผนผ่านการจำลองก่อนที่จะนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง ต้นทุนและความเสี่ยงของความล้มเหลวสามารถลดลงได้ การจำลองช่วยให้องค์กรสามารถทดสอบแนวคิดและกระบวนการในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ลดความจำเป็นในการสร้างต้นแบบและการทดลองทางกายภาพที่มีราคาแพง

- การฝึกอบรมขั้นสูง (Enhanced training) สามารถใช้การจำลองสถานการณ์เพื่อมอบประสบการณ์การฝึกอบรมที่เหมือนจริง ช่วยให้แต่ละคนฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองได้ การจำลองช่วยให้สามารถศึกษาระบบหรือกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

- ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบที่ซับซ้อน (Better understanding of complex systems) การจำลองสามารถช่วยให้องค์กรได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบและกระบวนการที่ซับซ้อน ทำให้สามารถออกแบบและปรับปรุงได้ดีขึ้น

- ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (Increased safety) สามารถใช้การจำลองเพื่อทดสอบสถานการณ์ที่เป็นอันตรายหรืออันตรายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อบุคคล

- ความสามารถในการคาดการณ์ (predictability) การจำลองสามารถใช้เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตของระบบหรือกระบวนการ ทำให้สามารถเห็นภาพสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ยังไม่มีการดำเนินการจริง ช่วยให้การตัดสินใจและวางแผนได้ดีขึ้นเนื่องจากเห้นภาพที่จะมีได้อย่างชัดเจน

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ (improve performance) สามารถใช้การจำลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหรือกระบวนการ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิต

- การทดลองทดสอบสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ (Test situations and conditions) การจำลองช่วยให้สามารถทดสอบสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่อาจเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

- การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น (increased reach) การจำลองทำให้สามารถศึกษาระบบและกระบวนการที่ซับซ้อนได้ แม้ว่าในโลกแห่งความจริงจะเข้าถึงได้ยากหรือมีราคาแพงก็ตาม

- การสื่อสารที่ดีขึ้น (better communication) ผลการจำลองสามารถใช้ในการสื่อสารข้อมูลและแนวคิดที่ซับซ้อน ทำให้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีอำนาจตัดสินใจง่ายขึ้น

- ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น (Increased efficiency) โดยการระบุคอขวดและความไร้ประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจำลอง องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพได้

โดยสรุป การจำลองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำความเข้าใจ คาดการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ และสื่อสารเกี่ยวกับระบบและกระบวนการที่ซับซ้อน สามารถช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจ

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจำลอง (Simulation) รวมข้อมูล
---------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward