iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation)

 

 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

1) ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ ให้พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรต้องการสร้างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้น จะต้องมีการพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการอย่างต่อเนื่องแม้องค์กรจะยังไม่ประสบปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม แต่การปลูกฝังให้ทุกคนคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอว่า ถ้าจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วยวิธีการใหม่หรือสิ่งใหม่จะทำได้อย่างไร 

2) การสร้างสิ่งใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่/บริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัท ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “Disruptive World”  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ่งว่า “รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovation and Thinking different) เพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการสร้างสิ่งใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมให้กับบริษัทจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ช่องทาง ตอบสนองสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า 

3) การแก้ปัญหาให้กับองค์กรหรือลูกค้าได้ การคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างท่วงที เพราะวิธีการคิดแบบเดิมที่มีในอดีตอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันได้

 

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------