iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

6 Transport Mode / 6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า

ไม่เอาไอทีมีหวังสูญพันธ์ โลจิสติกส์ยังไงก็ไอที

3D Printing เพิ่มช่องทางขนส่งยุคใหม่ ในยุคที่อะไรๆก็ 4.0 ไม่เว้นแม้โลจิสติกส์ 4.0

6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า (6 Transport Mode) ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับการพูดถึงช่องทางในการขนส่งที่มี 5 ประเภทคือ

1. การขนส่งทางรถไฟ (rail)

2. การขนส่งรถยนต์หรือรถบรรทุก (truck)

3. การขนส่งทางน้ำ (water)

4. การขนส่งทางอากาศ (air)

5. การขนส่งทางท่อ (pipeline)

6. การขนส่งทางดิจิตอล (digital)

ในอนาคตอาจจะเจอช่องทางหรือรูปแบบการส่งสินค้าในรูปแบบใหม่ตามเทคโนโลยีที่เริ่มพัฒนา โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและข้อมูลสารสนเทศ จะพบเห็นการส่งสินค้าไปตามเครือข่ายในรูปของ Data และเมื่อไปถึงลูกค้าที่มีอุปกรณ์ที่สามารถรับและนำสินค้าออกมาได้เลย ในปัจจุบัน ตัวอย่างง่ายๆ ที่พบคือ หนังสือ E-Book ที่เราสามารถพิมพ์เองได้จากเครื่องพิมพ์ที่บ้านเรา ซึ่ง จากการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีการพัฒนาในอนาคต จะทำให้เราสามารถผลิดชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชิ้นโดยการพิมพ์ 3D ได้เลย

-----------------------------------------------