iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

E-book​ หนังสือข้อมูลข่าวสารเรื่อง รู้สิทธิ ชีวิตเปลี่ยน

E-book​ หนังสือรู้สิทธิ ชีวิตเปลี่ยน เอกสารแจกในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง 

-------------------------------------------------

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-------------------------------------------------