iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แนะนำเอกสารโหลดฟรี หนึ่งในเอกสารดีในเรื่องโลจิสติกส์และชัพพลายเชน จาก สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Fundamentals of Logistics Management. จัดทำขึ้นในปี 2557 

1. ชื่อหนังสือ Fundamentals of Logistics Management

2. ชื่อผู้จัดทำ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ข้อมูลหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจําปี 2557 ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม ดําเนินงานโดย บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบการเรียนของหลักสูตร Fundamental Logistics and Supply Chain Management (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ) โดย หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันขององค์กรและซัพพลายเชนในปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อระดับการการให้บริการลูกค้าที่ดีภายใต้ต้นทุนจัดการที่เหมาะสม เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของโลจิสติกส์บทบาท ของโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการ ขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์ไทยกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 

4. สารบัญ

การจัดการโลจิสติกส์

1 ความหมายของโลจิสติกส์

2 บทบาทของโลจิสติกส์

3 การจัดการโลจิสติกส์

4 การจัดการสินค้าคงคลัง

5 การจัดการการขนส่ง

6 การจัดการคลังสินค้า

7 การจัดการโลจิสติกส์ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


5. อื่น ๆ

-------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ติดตามได้ที่ www.logistics.go.th

ที่มา

- สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th