iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

 

 

1. ชื่อหนังสือ Best Practices & Lessons Learned การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์ DRP, WMS 2559

2. ชื่อผู้จัดทำ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3. ข้อมูลหนังสือ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์ โปรแกรมการวางแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ (Distribution Requirement Planning : DRP) และโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง นอกจากนั้นยังสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโลจิสติกส์ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สถานประกอบการให้สามารถเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DRP, WMS พร้อมทั้งได้รวบรวมประสบการณ์และผลการดำเนินงานโครงการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practices) รวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Lessons Learned) สู่ผู้ประกอบการอื่น ตลอดจนเพื่อขยายผลการจัดทำโครงการต่างๆ สู่การปฏิบัติ 

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กรเพื่อรองรับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์จนบรรลุเป้าหมาย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ Best Practices & Lessons Learned การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระบบโลจิสติกส์ DRP, WMS เล่มนี้ จะก่อให้เกิดความตื่นตัวในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลที่กว้างไกลต่อไป

4. สารบัญ

บทที่ 1 DRP และ WMS

ความหมายและขอบเขตของงานโลจิสติกส์

การจัดการซัพพลายเชน

สารสนเทศโลจิสติกส 

โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS)

โปรแกรมการวางแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ (DRP)

ลักษณะซอฟต์แวร์ที่ดี

ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบ WMS และ ระบบ DRP

การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2 แนวปฏิบัติในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ DRP และ WMS

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการคัดเลือกซอฟต์แวร์

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการคัดเลือกซอฟต์แวร์

แนวทางประหยัดเวลาในกระบวนการคัดเลือกซอฟต์แวร์

การเตรียมเอกสารร้องขอให้ผู้ขายซอฟต์แวร์เสนอราคา 

บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการติดตั้งซอฟต์แวร์ DRP และ WMS

ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร WMS และ DRP

โครงการติดตั้งซอฟต์แวร์ WMS หรือ DRP

ความสำคัญของการทดสอบซอฟต์แวร์

แนวทางปฏิบัติการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ดี 

การเตรียมข้อมูลในการกำหนดโครงร่างหรือการตั้งค่าระบบ

วิธีการสำรวจผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์

ตัวอย่างแบบสอบถามลักษณะผลิตภัณฑ

รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม

รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับการค้า และโลจิสติกส 

รายการตรวจสอบซอฟต์แวร์การวางแผนการกระจายสินค้าและวัตถุดิบ

บทที่ 4 บทเรียนจากประสบการณ์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ

บทที่ 5 บทเรียนจากประสบการณ์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรม

บทเรียนเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไข

บทเรียนที่เป็นประโยชน์จากการเตรียมตัวและการประเมินการใช้ระบบ WMS

5. อื่น ๆ

 

 -----------------------------------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

www.logistics.go.th

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward