iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

e-book dip SMEs ธุรกิจต้นแบบ เปลี่ยนบ้านเป็นร้านอาหารสุดชิค

สนใจดาวนโหลดเอกสารคู่มือคลิกที่นี่

โมเดลธุรกิจเพื่อการเริ่มต้น สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจต้นแบบ : เปลี่ยนบ้านเป็นร้านอาหารสุดชิค

แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรอขาลงก็ตามร้านอาหารยังเมีนธุรกิจดาวรุ่งมาตลอด เพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศจะดูแย่ แต่ด้วยพฤติกรรมของประชากรไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมการทำอาหารกินเองกลายเป็นการทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งอาหารมาทานถึงที่แทนการทำเอง ประกอบกับปัจจุบันการเติบโตของคอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า ตลาดนัดมีการขยายออกไปตามเมืองต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ แพลทฟอร์มเดลิเวอรี่ก็ทำให้ธุรกิจร้านอาหาร ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตัองการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

สังคมเมืองปัจจบันที่ผู้คนต้องรีบเร่งออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้ายันค่ำ มีเวลาปรุงอาหารเองและอยู่กันในลักษณะครอบครัวเดี่ยว จึงมีความจำเป็นตัองพึ่งพาร้านอาหารทั้งหลาย นอกจากนี้ในปัจจุบันการเติบโตของโซเซี่ยลมีเดียได้กระตุ้นความตัองการของผู้บริโภคให้หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้มีธุรกิจร้านอาหารเติบโตขึ้นหลากหลายรูปแบบ อาทิ ร้านอาหารต่างชาติอาหารญี่ป่นและเกาหลี ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฬูด ร้านอาหารไทย รวมถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นอาหารออแกนิคอันถือเป็นจุดขายก็เริ่ม ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากไลฬสไตล์สมัยใหม่ที่ผู้คนมีพร้อมทั้งกำลังซื้อ และความมีอิสระในการเลือกที่จะเข้าถึงการบริโภคอาหารอันหลายหลากมากกว่าในอดีต สิ่งเหล่านี้ถึอเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจร้านอาหารโดยตรงและส่งผลให้ธุรกิจนี้จะโตฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปได้

โอกาสของผู้ประกอบการ

การปรับปรุงบ้านเป็นร้านอาหารเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงทั้งในบ้านเราและในต่างประเทศ และเติบโตขึ้น ทุกปื ๆ แนวคิดนี้ทำให้การลงทุนในการทำธุรกิจนี้หากเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินไม่มากนัก และมีโอกาสคืนทุนในเวลาไม่นาน อย่างไรก็ตามการลงทุนเปิดร้านอาหารหลากหลายประเภทดังกล่าว มักนิยมเปิดกันตามหัวเมืองใหญ่ ๆ เมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ และเมืองชายแดน ซึ่งผู้คนมือำนาจการซื้อค่อนข้างสูงมีกำลังจับจ่ายใช้สอย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ควรศึกษาตามลำดับ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับล่าสุด

2. กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

4. กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ พ.ศ. 2552

5. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

6. กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548
7. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
8. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551

การยื่นคำขอใบอนุญาต

1. ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารที่มีพื้นที่ของร้านมากกว่า 200 ตารางเมตร ต้องขออนุญาตประกอบกิจการต่อเจำพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะเปิดดำเนินกิจการได้ ใบอนุญาตจะมีอายุหนึ่งปีและการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

2. ร้านอาหารที่มีพื้นที่ของร้านใม่เกิน 200 ตารางเมตร เมื่อเปิดดำเนินกิจการต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องอื่น เพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งและเมื่อประสงค์จะเลิกกิจการ หรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องอื่นทราบด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านในเล่ม ดาวนโหลดเอกสารคู่มือคลิกที่นี่

.

ที่มา http://www.dip.go.th

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

 
---------------------------------------------------
เอกสาร e-book ที่มีการจัดทำเผยแพร่ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) รวมข้อมูล
---------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward