iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2566-2570) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี และรายละเอียดการดำเนินการบริหารจัดการด้านดิจิทัลของ กรมทรัพยากรธรณี ที่มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

อีกทั้งยังสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพองค์การ รองรับวิถีใหม่ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2566-2570 โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วยการศึกษาแนวทางการจัดทำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการจัดทำกำหนดขอบเขต รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมโครงการที่เกี่ยวข้อง กำหนดกระบวนการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล ซึ่งผ่านการพิจารณาของ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2566-2570) จากการประชุม จำนวน 4 ครั้ง และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาของบุคลากรกรมทรัพยากรธรณีในทุกระดับจากทุกภาคส่วน จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจำนวน 2 ครั้ง

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล ของ กรมทรัพยากรธรณีในระยะ 5 ปี แรก (พ.ศ. 2566-2570) ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี จัดทำมาตรฐาน เปJดเผย เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนผ่านเป็น กรมทรัพยากรธรณีดิจิทัล ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี และสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูงและระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อเปิดเผยเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งได้กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการสำคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล ไว้ด้วยแล้ว

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2566-2570) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรธรณี จะนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณี และร่วมกันดำเนินการตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมทรัพยากรธรณีไปสู่การปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กรมทรัพยากรธรณี (พ.ศ. 2566-2570)

.

ที่มา http://www.dmr.go.th

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward