iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
?+?️ E-Book นวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Innovation Thailand)
 
 

E-Book นวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Innovation Thailand)

จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

'จากประเทศฐานวัฒนธรรม สู่ประเทศฐานนวัตกรรม' ประเทศไทย 4.0 มุ่งนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยด้านนวัตกรรมให้ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกถึงการเป็นประเทศฐานนวัตกรรม รวมถึงสื่อสารถึงคุณค่าของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือคนไทย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและคนทั่วโลก หรือ Innovated in Thailand ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ก้าวผ่านจากภาพลักษณ์ "ประเทศฐานวัฒนธรรม" สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่เปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยที่แตกต่งจากเดิ ให้คนไทยและคนทั่วโลกเกิดการรับรู้และยอมรับประเทศไทยในฐานะ "ประเทศฐานนวัตกรรม" หรือ Innovation Nation สำนักงานนวัตกรรมแห่ชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดทำโครงการ "Innovation Thailand" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทย และสื่อสารคุณค่าของ Innovated in Thailand เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความภาคภูมิใจกับนวัตกรรมที่สร้างโดยฝีมือคนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคนไทยและคนทั่วโลก รวมถึงต่างชาติเกิดการรับรู้และยอมรับนวัตกรรมจากประเทศไทย โดยนำ "Innovation for Crafted Living" หรือ "นวัตกรรมเพื่อความประณีตในการใช้ชีวิต" มาเป็นแนวคิดหลักในการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีความประณีตพิดีผิดันในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจุบันจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สะท้อนให้เห็นนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อตอบโจทย์การทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมีความสุข และมีความประณีตทั้งของคนไทยและคนทั่วโลกรวมไปถึงเชื่อมโยงนวัตกรรมไทยกับต่างประเทศผ่านโครงการInnovation Diplomacy ซึ่งเป็นช่องทางส่งเสริมให้ภาพลักษณ์นวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับโลกการยกระดับประเทศไทยสู่ประเทศฐานนวัตกรรมต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เพื่อช่วยกันสร้างและนำนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ และภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราเชื่อมั่นว่าพลังของInnovation Thailand จะเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศที่เดิมเป็นเพียงประเทศแห่งรอยยิ้มและวัฒนธรรมสู่การเป็นประเทศมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่คนทั้งโลก เกิดการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากประเทศฐานวัฒนธรรมสู่ประเทศฐานนวัตกรรม รวมถึงสร้างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

INNOVATION THAILAND 

จุดประกายให้คนไทยตื่นตัวในการคิดคัน ต่อยอถสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม ตามนไยบาย ประเทศไทย 4.0 สร้างเอกลักษณ์เพื่อให้เกิดการจดจำสัญลักษณ์ INNOVATION THAILAND สะท้อนจุดเด่นและบุคลิกของประเทศไทยที่เอื้อให้เกิถการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การผสมผสานจุดเด่นต่างๆ ของประเทศไทยที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย คือ ประเทศไทยเต็มไปด้วยแรงบันถาลใจ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ Imaginative และจินตนาการ ไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดีประเทศไทยเปิดกว้าง เปิดรับไอเดียใหม่ๆ จากทุกมุมความคิด Open-Minded คนไทยมีความยึดหยุ่น พร้อมต่อยอด เพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่ดี Flexible คนไทยมีทักษะฝีมือที่ประณีต สร้างสรรค์ผลงานได้แบบไร้ขีดจำกัด Crafted ทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อการใช้ชีวิตที่ประณีตขึ้น 

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Attechment ที่ด้านล่าง 

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่