iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
e-book_งานและทักษะสำหรับโลกใหม่
 
 

ขอแนะนำหนังสือ e-book_งานและทักษะสำหรับโลกใหม่

เอกสารบรรยาย งานและทักษะสำหรับโลกใหม่ ของ เสาวรัจ รัตนคำฟู 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำงานจากที่บ้านมากขึ้น ทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น

ผลของการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19 ยิ่งทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำงานจากที่บ้านมากขึ้น ทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น หลายธุรกิจเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด เช่น ธุรกิจ e-commerce

เศรษฐกิจใส่ใจ (Care Economy) คนตระหนักถึงความสำคัญ ของสุขภาพกายและใจมากขึ้น 

การเกิดโควิด-19 ยิ่งทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจมากขึ้น แม้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจใส่ใจ เช่น สปา และฟิตเนส ซบเซาไปบ้างในช่วงโควิด แต่น่าจะกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้หลังจากนี้

เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมส่งผลกระกบต่อสุขภาพ

โควิด-19 เกิดควบคู่กับช่วงที่คนตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมส่งผลกระกบต่อสุขภาพธุรกิจสีเขียว เช่น ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทางเลือก เติบโตอย่างรวดเร็ว

 

ที่มา: แชร์ในไลน

โหลดเอกสารด้านล่าง

  

---------------------------------------------