iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
E-Book การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช.

 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากร สวทช. รวมถึงสาธารณชน ได้ทราบถึงผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดผลกระทบในวงกว้างแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ รวม 7 เล่ม ประกอบด้วย เกษตรและอาหาร, วัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและการแพทย์, ดิจิทัล, ความมั่นคงของประเทศการรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนากำลังคน

หนังสือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้คัดเลือกผลงานเนื้อหาและหัวข้อของหนังสือจากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการทำอย่างต่อเนื่อง มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงมีผลกระทบต่อประเทศได้รับการเผยแพร่ การกล่าวถึงจากสื่อมวลชนรวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จและทิศทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศในด้านต่าง ๆ และแนวคิดของผู้บริหารในการขับเคลื่อนให้องค์กรของเราให้เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่สร้างประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อประเทศ 

เอกสารจัดทำโดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ที่มา  https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/30-years-nstda-books/

.
ที่มาข้อมูล https://nstda.or.th

ที่มาภาพ www.iok2u.com 

---------------------------------------------

E-Book รวมหนังสือที่จัดทำโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTDA

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward