iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

e-book พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

 

 
บทนำ

พื้นที่ป่าชายเลนบรเิวณอำเภอเมืองจังหวัดระนอง นับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” เมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งในปัจจุบัน “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” อยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑล จึงได้ทำข้อมูลเรื่อง “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” ขึ้นโดยได้ทำการปรับปรุงหนังสือ “รู้จัก..พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” ที่จัดพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ.2558 ให้ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยโดยมีความประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้และคุณค่าของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายๆ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดการทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประเทศชาติและตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

นางพูลศรี วันธงไชย , นางสาวดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร 

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

สิงหาคม 2563

 

 

ที่มา https://www.dmcr.go.th/detailLib/5052

ข้อมูล World Network of Biosphere Reserves (unesco.org)

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

เครือข่ายพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก (WNBR) รวมข้อมูล

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward