iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

กุญแจไขความสำเร็จโครงการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 7 ขั้นตอน

 

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในปี 2562 ตามแนวทางของ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ของ กสอ. ในปี 2562 กุญแจไขความสำเร็จโครงการของ กสอ. 7 ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1. เป็นความร้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

2. มีกลุ่ม้ป้าหมายที่ชัดเจน

3. ปรัเมินความคุ้มค่าได้ชัดเจน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มยอดขาย

4. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด

5. หาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน

6. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาและความสำเร็จในงาน

7. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่

 

 

* ที่มา : กรมส่งเริมอุตสาหกรรม

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------