iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ind4-001 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คืออะไร

 

 

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คืออะไร

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือ การรวมเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technologies) และระบบอัตโนมัติ (automation) เข้ากับกระบวนการผลิตและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาคอุตสาหกรรมให้มีการปฏิสัมพันธ์กับโลกดิจิทัล

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ (automation) เป็นระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่ล้ำสมัยในการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่องจักร (machine-to-machine หรือ M2M) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบอัตโนมัติ, เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารและการตรวจสอบระบบ, และเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเอง โดยปราศจากการแทรกแซงจากมนุษย์

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นแนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นครั้งที่ 4 จากรากฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีมา ได้แก่ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรในการผลิตโดยใช้น้ำและพลังงานไอน้ำ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ซึ่งมีลักษณะเด่นคือการผลิตจำนวนมากและสายการประกอบโดยใช้พลังงานไฟฟ้า

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 นำเสนอการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติผ่านการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือเรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เช่น Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics), คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing,), หุ่นยนต์ (robotics) และระบบกายภาพทางไซเบอร์ (cyber-physical systems) เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสามารถสื่อสารระหว่างกัน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล และทำการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ

คุณสมบัติที่สำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึง

- การเชื่อมต่อระหว่างกัน (Interconnectivity) เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเชื่อมต่อกันและสื่อสารกันผ่าน IoT ทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

- ความโปร่งใสของข้อมูล (Information transparency) ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั่วทั้งกระบวนการผลิต ให้ความโปร่งใสและการมองเห็นในการดำเนินงาน และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยข้อมูล

- ความช่วยเหลือทางเทคนิคและระบบอัตโนมัติ (Technical assistance and autonomous systems) ระบบหุ่นยนต์และ AI ขั้นสูงทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ โดยให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

- การตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ (Decentralized decision-making) ระบบไซเบอร์-ฟิสิคัล (Cyber-physical systems) มีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้

- ระบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้ (Modular and scalable systems) ระบบการผลิตได้รับการออกแบบให้เป็นโมดูลและปรับขนาดได้ ช่วยให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับข้อกำหนดใหม่และความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

การดำเนินการของอุตสาหกรรม 4.0 (The implementation of Industry 4.0) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิต (manufacturing) โลจิสติกส์ (logistics) พลังงาน (energy) การดูแลสุขภาพ (healthcare) และการขนส่ง (transportation) เป็นต้น

 

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward