iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Quotient: DIQ)

อุตสาหกรรม 4.0 ของ ในส่วนของยุโรป ก็จะมีการกำหนดตัวชี้วัดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และนำมาใช้กำหนดตัวเทียบวัดประเมินความสามารถและใช้สร้างตัวชี้วัดเพื่อวางแผนไปสู่เป้าหมาย เพราะการกำหนดขอบเขตนิยามที่ชัดเจน จะช่วยทำให้คนทำงานในองค์กรมีความใจในระดับความสามารถของตนเองได้ดีมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน และมองเห็นปัญหาแนวทางในการเดินสู่เป้าหมายที่ตรงกันได้ดี โดยมีการดำเนินการในชื่อ

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Quotient: DIQ) หรือ การประเมินการจัดการนวัตกรรม (The Innovation Management Assessment) ของ IMP3 rove Academy สถาบันการจัดการนวัตกรรมยุโรป (European Innovation Management Academy) ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งโดย คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการนวัตกรรมสำหรับ SMEs ภาคเอกซนและภาครัฐในยุโรปให้ดีขึ้น

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (DIQ) เป็นเครื่องมือประเมินสมรรถนะปัจจุบันของบริษัทในด้านดิจิทัลนวัตกรรม โดยประเมินใน 5 มิติหลักและมีประเด็นย่อยทั้งหมด 35 หัวข้อ ที่ได้รับการสำรวจจากบริษัทขั้นน่ามาแล้วว่า เป็นป้จจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลของธุรกิจสู่เชิงพานิชย์โดยรวมถึงในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การบริการกระบวนการผลิตและโมเดลทางธุรกิจ โดยมิติการประเมินดังกล่าว ได้แก่

1) Digital Innovation strategy การประเมินภาพรวมและกลยุทธ์ขององค์กรต่อแนวโน้มธุรกิจในด้านการ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

2) Digital Business Model การประเมินโมเดลธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างบริษัท และลูกค้า

3) Digital Processes การประเมินการพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถเข้าถึงการใช้ระบบอัตโนมัติ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดรวมถึงการใช้ระบบดิจิทัลกับการขายและการตลาด

4) Digital Ecosystem and Culture การประเมินความสามรถในการสร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของ บริษัท ร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) คู่ค้า (Partner) การบ่มเพาะและการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรของ บริษัทในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

5) Enablers for Digital Innovation การประเมินสิ่งที่เป็นตัวช่วยทำให้เกิดการพัฒนาในค้านนวัตกรรม ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล แหล่งเงินทุน ระบบ IT ที่มีค'วามยืดหยุ่น มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการ ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 

รูปความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (DIQ)

ที่มา :

- IMP3 rove Academy - European Innovation Management Academy, Germany

https://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2019/02/18IN56WSPReadiness4.0-ThitiwanS17Aug18.pdf

-

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะช่วยให้เราสามารถประเมินตัวเองเทียบกับดัชนีตัวชี้วัดบริษัทที่มีความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรม 4.0 เทียบดูว่าเราพร้อมเพียงใรในการที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้วเราอยู่ในระดับไหน ธุรกิจของเราในตอนนี้อยู่ที่ไหนเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเพื่อปรับปรุงตัวเองให้สามารถก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ต่อไป

 
 

----------------------------------------
 
 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

---------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward