iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Tool แผนผังกระบวนการ (Flow Charts)

 

 

 

แผนผังกระบวนการ (Flow Charts) คือ ภาพลายเส้นแท่งวงกลมหรือจุดเพื่อใช้แสดงค่าของข้อมูลว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือแสดงองค์ประกอบต่างๆ

การจัดชั้นภูมิ (Stratification)  
การจัดชั้นภูมิ (Stratification) คือ การแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่มเพื่อให้มีความหมายโดยอาจนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น เพื่อให้มีผลมากยิ่งขึ้น เช่น อาจนำไปใช้ร่วมกับฮิสโตแกรม หรือ แผนผังการกระจาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายของข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของพนักงานทั้งหมด กรณีนี้อาจทำให้ข้อมูลชุดนี้มีความหมายยิ่งขึ้นโดยจัดชั้นใหม่ วิธีการก็คือ แยกผลผลิตของแต่ละกลุ่มออกจากกัน และนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มไปสร้างฮิสโตกรม

3 แผ่นตรวจสอบ (Check sheet) คือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้บันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก แผนภูมิแจงนับ (Tally Chart)  หรือ ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือ ตาราง แผนผัง หรือ รายการที่มีการออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลหรือตัวเลข แต่เพื่อความสะดวก มักจะออกแบบเพื่อให้สามารถใช้การ “ขีด” (/) ลงในใบตรวจสอบ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตที่มีต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการควบคุมกระบวนการและการแก้ไขปัญหา ใบตรวจสอบที่สร้างขึ้น

วิธีการดำเนินงานการจดทำแผนภูมิแจงนับ

1.เลือกเหตุการณ์ที่จะตรวจสอบให้แน่ชัด

2.กำหนดช่วงเวลาการเก็บข้อมูล

3.ออกแบบรายการตรวจสอบให้ง่ายต่อการใช้ ถ้าแบ่งออกเป็นคอลัมน์ๆ แต้ละช่องจะต้องมีความหมายชัดเจนแยกจากกัน 

4.เก็บข้อมูลและบันทึกลงในกระดาษ โดยหลักการแล้ว วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแต่ละอย่างจะเป็นตัวกำหนดรายการตรวจสอบ

 
 
 

* ที่มา : www.iok2u.com

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------