iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

 

เครื่องมือ (Instrument) หมายถึง สิ่งที่ใช้วัดแปรเพื่อให้ได้ผลการวัด ข้อมูลในเครื่องมือจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ คำถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบ เป้าหมายสิ่งที่ต้องการรู้หรือวัด ต้องกำหนดรูปแบบคำถามที่ต้องการใช้ในเครื่องมือให้เหมาะสม

เครื่องมือการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) เป็นวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ในการติดตามการทำงานหรือตรวจสอบการปฏิบัติที่สำคัญ เป็นวิธีการที่จะทำให้เราสามารถทราบสถานะปัจุบัน ปัญหาหรือช่องว่างที่มี (Gap) เพื่อนำมาทำการปรับปรุงคุณภาพ ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการไปในทางที่ดีขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการมีหลากหลายแบบแบ่งออกไปตามงานที่ต้องทำ วิธีการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการเลือกใช้การเก็บข้อมูลมีวิธีการเก็บ  ปัญหาในการบริหารและจัดการในองค์การสามารถทำการแก้ไขได้ ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการคุณภาพมาประเมินผลและนำไปวางแผนปรับปรุงการทำงาน องค์การทุกที่จึงควรจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเครื่องมือที่มี และเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสม เช่น 

- แบบบันทึกรายการ (Record) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกตามรายการที่ได้มีการกำหนดไว้

- แบบตรวจสอบรายการ (Checking) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการในสถานการณ์ที่กำหนดไว้

- แบบทดสอบ (Testing) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลที่ทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่กำหนด

- แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายได้ตอบ

- แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการเก็บข้อมูลโดยอาศัยการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

- แบบสังเกต (Observation) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือที่เรามักพบในการนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่พบ ได้แก่

1. เครื่องมือในงานด้านการผลิต

เครื่องมือในที่ใช้ วางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ (Tools for planning activities and project times)

เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโช่อุปทาน (New Tool for Managing Risk in Supply Chain)

- เครื่องมือแผนภาพเต่า (Turtle Diagram)

เครื่องมือจัดการคุณภาพพื้นฐาน 7 แบบ (The 7 Basic QC Tools)

หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20)

แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือ แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)

Tool แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)

Tool แผนผังกระบวนการ (Flow Charts)

Tool แบบกราฟฮีสโตแกรม (Histogram)

3.แผนภูมิแจงนับ  (Tally Chart) 

6.แผนภูมิการควบคุม  (Control Chart)

7.การจัดชั้นภูมิ  (Stratifiction)

เครื่องมือจัดการคุณภาพใหม่ 7 แบบ (The 7 New QC Tools)

กุญแจไขความสำเร็จโครงการของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 7 ขั้นตอน

วิถีแห่งโตโยต้า (The Toyota Way)

- Balanced Scorecard (การประเมินผลงานขององค์กรแบบดุลยภาพ โดยการวัดศักยภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการเรียนรู้และการเติบโต)

- Benchmarking (การเปรียบเทียบสมรรถนะ) 

- Change Management Programs (การบริหารความเปลี่ยนแปลง)

- Complexity Reduction (การลดความซ้ำซ้อน)

- Core Competencies (สมรรถนะหลักขององค์กร) 

- Decision Rights Tools (เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ)

- Employee Engagement Surveys (การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร)

- Mergers and Acquisitions (การควบรวมกิจการ)

- Mission and Vision Management (การบริหารจัดการวิสัยทัศน์พันธกิจ)

- Organizational Time Management (การบริหารจัดการเวลาขององค์กร)

- Outsourcing (การจ้างผู้อื่นให้ทำหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจแทน)

- Scenario and Contingency Planning (การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ)

- Strategic Alliances (พันธมิตรเชิงกลยุทธ์)

- Strategic Planning (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

- Supply Chain Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน)

- Total Quality Management (การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร)

- Zero-based Budgeting (การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์)

2. เครื่องมือในงานด้านการตลาด

- Price Optimization Models (รูปแบบของการใช้ราคาที่เหมาะสม)

- Satisfaction and Loyalty Management (การจัดการความภักดีและความพึงพอใจ)

- Customer Relationship Management (การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์)

- Customer Segmentation (การจัดกลุ่มผู้รับบริการ หรือการจำแนกกลุ่มลูกค้า)

- Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ)

3. เครื่องมือในงานด้านการคิดค้นนวัตกรรม

- Digital Transformation (การปรับเปลี่ยนเพื่อพลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัล)

- Disruptive Innovation Labs (การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน)

- Business Process Reengineering (การปรับรื้อระบบกระบวนการทางธุรกิจ)

* ที่มา : www.iok2u.com

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------