iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

 

Big Data การจัดทำแผนพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า (Big Data Plan)

การจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data System Development Plan) เนื่องการดำเนินงานในด้านนี้จะต้องใช้ทรัพยากรที่มากและมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างแท้จริง ควรที่ผู้ดำเนินการจะต้องมีการจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานระยะยาว เพื่อใช้ยกระดับการทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดแผนงานอาจทำตามกระบวนการ ดังนี้

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ระบบภายในองค์กร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและที่เกี่ยวข้องในงานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นกลไกสำคัญในการปฎิรูปองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีการเตรียมพร้อมในการที่จะนำระบบมาใช้งาน ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการเข้าสำรวจสภาพปัจจุบัน กระบวนการ ความพร้อม และข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมในงานด้านนี้ 

ขั้นที่ 2 การทำความเข้าใจการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร เพื่อให้มีความจากความเข้าใจที่ถูกต้องในความต้องการที่จะใช้ข้อมูลในปัจจุบัน ให้ระบบที่จะพัฒนามีความสอดคล้องกันกับภารกิจขององค์กร ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรเพิ่มขึ้น จะทำบุคคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมและทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการบริหารการจัดการข้อมูลที่มีในปัจจุบัน นำมาใช้วางแผนทำการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลในงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด เนื่องจากความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับภารกิจเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร กระบวนการนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องของการทำงานในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีในปัจจุบัน เพื่อที่จะวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารข้อมูลในระบบให้เกิดมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่สุด

ขั้นที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนางานให้มีอย่างยั่งยืน ใช้ประกอบการวางแผนงานในระยะยาวนำมาออกแบบและพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นจริง

ขั้นที่ 4 การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาระบบเรียงตามลำดับความสำคัญ ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีแผนแม่บทของการพัฒนาระบบตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงระยะยาวในอนาคต ให้มีการจัดลำดับตามความสำคัญส่งดสริมการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต สิ่งสำคัญที่ควรจะกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และมีการจัดลำดับความสำคัญเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน การดำเนินงานที่มีทัั้งหมดให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่มีการวางเอาไว้

ขั้นที่ 5 การนำเสนอแผนพัฒนาระบบในรูปเอกสารรายงานหรือแผนการดำเนินโครงการ เพื่อนำเสนอแผนที่จัดทำให้มีการตรวจสอบประเมินผล และส่งเสริมให้มีการทำตามแผนที่กำหนด พร้อมทำการประกาศนำเสนอแผนที่จัดทำ ให้เป็นที่ทราบหาข้อเสนอแนะนำมาทำการปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะหาข้อสรุปอันเป็นที่ยอมรับและมีความคิดเห็นที่ตรงกันของบุคลากรในองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางหรือกรอบที่ได้วางเอาไว้ในระยะยาวอย่างชัดเจน

ที่มาข้อมูล
 
รวบรวมโดย www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward