iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Big Data การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลการมีอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลในหน่วยงาน และจัดทำเป็นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

2. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทำการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และชุดข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

3. เมื่อหน่วยงานแจ้งลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้ามา ชุดข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำอธิบายชุดข้อมูล ว่ามีครบครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันที่ถูกต้องจะถูกนำเสนอต่อนายทะเบียนอนุมัติ

5. นายทะเบียนทำการอนุมัติข้อมูล มีการลงทะเบียนจากนายทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

6. ข้อมูลจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ และกำหนดป้ายกำกับ ชุดข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสืบค้นชุดข้อมูล

7. หมวดหมู่ และกำหนดป้ายกำกับ ชุดข้อมูล และนามานุกรม จะส่งต่อไปยังระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ GD catalog

8.ดำเนินการให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านช่องทาง https://gdcatalog.go.th/ ต่อไป

9. ในระหว่างให้บริการข้อมูล จะมีการติดตามการคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลและชุดข้อมูล และติดตามวงจรชีวิตของชุดข้อมูล เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐมีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ

ที่มา https://gdcatalog.go.th/
ที่มาข้อมูล
 
รวบรวมโดย www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward