iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Big Data การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

การลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงานเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลการมีอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลในหน่วยงาน และจัดทำเป็นระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน

2. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลทำการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และชุดข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ผ่านระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

3. เมื่อหน่วยงานแจ้งลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้ามา ชุดข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำอธิบายชุดข้อมูล ว่ามีครบครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันที่ถูกต้องจะถูกนำเสนอต่อนายทะเบียนอนุมัติ

5. นายทะเบียนทำการอนุมัติข้อมูล มีการลงทะเบียนจากนายทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ

6. ข้อมูลจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ และกำหนดป้ายกำกับ ชุดข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสืบค้นชุดข้อมูล

7. หมวดหมู่ และกำหนดป้ายกำกับ ชุดข้อมูล และนามานุกรม จะส่งต่อไปยังระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ GD catalog

8.ดำเนินการให้บริการบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านช่องทาง https://gdcatalog.go.th/ ต่อไป

9. ในระหว่างให้บริการข้อมูล จะมีการติดตามการคงอยู่ของระบบบัญชีข้อมูลและชุดข้อมูล และติดตามวงจรชีวิตของชุดข้อมูล เพื่อให้บัญชีข้อมูลภาครัฐมีความสมบูรณ์พร้อมใช้อยู่เสมอ

ที่มา
www.iok2u.com
https://gdcatalog.go.th/

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog)

----------------------------------------------------------------