iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
Data Analytics ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics)

ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics)

1. กระบวนการคัดเลือก (Query Processing) 

• การเลือก แถว (rows), คอลัมภ์ (columns), การจับคู่ (join), การจัดกลุ่ม (group), หรือการจัดเรียง (sort) เป็นต้น เช่น SQL

• การค้นหาตามต้องการและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม (Large queries need optimization)

2. การประมวลผลแบบสอบถาม Summary Statistics (Descriptive)

• ลักษณะข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Data Characteristics) เช่น sum, mean, variance, max, min, percentiles, etc 

3. การสรุปบรรยายผลสำรวจ (Descriptive)

• โต้ตอบ (Interactive, iterative)

• การสร้างภาพ (Visualization)

4. การสร้างแบบจำลอง (เชิงพรรณนา (Descriptive), พยากรณ์ Predictive และการกำหนด (Prescriptive)

• การเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีการดูแลแนะนำ (Unsupervised machine learning) เป็นระบบที่เราไม่มีข้อมูล ช่วยสอนระบบอาจเพราะเราไม่เคยมีข้อมูลมาก่อน ให้ระบบพยายามหาสิ่งที่มันคิดว่าถูกต้องตามวิธีที่เราเลือกโมเดล แล้วเดาผลสรุปทำนายเป็นกลุ่มและเราจะวิเคราะห์ต่อ 

• การเรียนรู้ของเครื่องภายใต้การดูแลแนะนำ (Supervised machine learning) โดยเราจะสอนมันให้ทำตามความรู้ที่เรามี เพื่อช่วยให้มันทำงานได้ดีที่สุด เช่น การใส่ภาพชาย หญิง แล้วเรากำหนดแนววิเคราะห์ ให้ระบบนำไปประกอบการตัดสินใจ

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Data Analytics เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward