iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์รวมกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลจำนวนมากมาวิเคราะห์และแสดงผลเพื่อสนับสนุนการทำางานต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประเสิทธิผล การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร รวมความรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Analytics และการนำ Data Analytics มาใช้ประโยชน์และช่วยในการปฏิบัติงานต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

- การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นคำที่มักใช้แทนกันได้ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science), การทำเหมืองข้อมูล (data mining) หรือการค้นหาความรู้ (knowledge discovery)

- การใช้ประโยชน์ในรูปแบบธุรกิจ หรือแบบจำลองการตัดสินใจทางคณิตศาสตร์ จากการประมวลผลชุดข้อมูลล่วงหน้าในอนาคต

- ความแตกต่างของการวิเคราะห์

@ การวิเคราะห์เชิงกำหนด ซึ่งใช้อัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพและการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้คำแนะนำผลลัพธ์และคำตอบที่เป็นไปได้ว่า “เราควรทำอย่างไร”

@ การวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงพยากรณ์ โดยทั่วไปจะมีตัวแปรเป้าหมายการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning)

@ การจัดหมวดหมู่ เช่นมีความปั่นป่วนหรือไม่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ (e.g., churn or not, fraud or not) 

@ ความต่อเนื่อง เช่น ค่าอายุการใช้งานของลูกค้า, การสูญเสียที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 

@ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาไม่มีตัวแปรเป้าหมายดังกล่าว (การเรียนรู้ที่ไม่ได้รับการสงวน)

ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Introduction to Data Analytics)

Data Analytics กระบวนการค้นพบความรู้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Databases Process: KDD)

Data Analytics ระดับในการวิเคราะห์ข้อมูล (Level of data analytics)

Data Analytics ทีมวิเคราะห์ (Analytics Team)

Data Analytics วงจรชีวิตในการผลิตข้อมูล (Life cycle of data product)

Big Data เรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse)

Big Data เรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse) และทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

Big Data เรื่องทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)

Big Data การทำเหมืองข้อมูลโดยวิธี Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Big Data เรื่องการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Big Data การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมควรทำอย่างไร

Big Data ควรค่าแก่การสนใจและนำมาใช้ในงานแค่ไหน

2. ความเข้าใจและการประมวลผลข้อมูล (Data understanding and processing)

3. การสำรวจข้อมูลและรูปแบบนำเสนอ (Data Exploration and Visualization)

4. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

5. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytics)

6. การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ แบบสมการการถดถอย (Predictive analytics: Regression)

7. การวิเคราะห์เชิงทำนาย แบบการจำแนกประเภท (Predictive analytics: Classification)

8. การพัฒนาระบบให้คำแนะนำ (Recommendation System)

 

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Data Analytics เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward