iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Teleconference / การประชุมทางไกล

การประชุม คือ การปรึกษาหารือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการกำหนดเป็นกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบรรทัดฐานการปฏิบัติการดำเนินงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา ขณะเดียวกันการประชุมก็เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และระหว่างองค์การ

การประชุมทางไกล (Teleconference) คือ การนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสาน เพื่อสนับสนุนในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการ Teleconference หรือบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่าน ICQ,MSN,Net2phone เป็นต้น

Video Teleconference หรือการประชุมทางไกล ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนหรือกลุ่มคน ซึ่งอยู่กันคนละสถานที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียง โดยผ่านทางจอภาพซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ผู้ชมที่ฝั่งหนึ่งจะเห็นภาพของอีกฝั่งหนึ่งปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ของ ตัวเองและภาพของตัวเองก็จะไปปรากฏยังโทรทัศน์ของฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกัน คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองฝั่ง

Teleconference มี 3 แบบดังนี้

1. การประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพ (Video Teleconference) ปกติเราเรียกว่า Video Conferencing อุปกรณ์ที่ใช้มี กล้องถ่ายภาพ จอภาพ ตามสถานที่ประชุมเพื่อต้องการเห็นภาพและได้ยินเสียงขณะกำลังประชุม การใช้งานจะต้องมีห้องทำงานของ Video conference เป็นพิเศษ

2. การประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Teleconference) คือการประชุมระหว่างบุคคลที่อยู่ในสถานที่ห่างไกล โดยการใช้โทรศัพท์ การประชุมแบบนี้ง่ายต่อการใช้งาน เพียงใช้ระบบโทรศัพท์ติดต่อกน คน หรือการใช้โทรศัพท์เป็นกลุ่มก็ได้

3. การประชุมทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Teleconference) จะใช้คีย์บอร์ดในการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ หรือมีการเชื่อมต่อเทอร์มินอลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบ Teleconference

1. จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์

2. ลำโพง

3. ไมโครโฟน

4. กล้อง

5. อุปกรณ์ Codec

 

สรุป การประชุมทางไกล (Teleconference) คือ การติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอย่างล้ำหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจประเภทต่างๆ ได้ และการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมก็คือ การประชุมทางไกล โดยอาศัยอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ การประชุมทางไกลโดยการจัดอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอยู่คนละสถานที่กันสามารถประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเราเรียกการประชุมแบบนี้ว่า Teleconference

 

----------------------------------------