iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นำมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ ในรูปแบบของการเกิดธุรกิจการลงทุนผู้ประกอบการหรือตลาดใหม่่หรือรายได้แหล่งใหม่รวมทั้งการจ้างงานใหม่ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547)

นวัตกรรม (Innovation) คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ (Service, Product, Process) เป็นต้น โดยสร้างสรรค์ทำให้มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเมื่อมีคุณค่าและมีประโยชน์แล้ว ยังต้องสามารถขยายผลต่อได้เชิงพาณิชย์ได้ด้วย

นวัตกรรม = ความคิดสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณค่า (Innovation = Creative + New + Value Creation)

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภายใต้ยุค 4.0

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

Innovation เส้นทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม (Innovation Journey)

Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Creative thinking for innovation)

Innovation โอกาสสำหรับนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในโลก (Opportunitiess for Innovation)

Innovation อุปสรรคของนวัตกรรม (Obstacles to innovation)

Innovation เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why)

Innovation ผลกระทบจากการพัฒนานวัตกรรม (Impact Innovation)

-

-

 

E-Book นวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Innovation Thailand)

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------