iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)

   

ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) มาจากลักษณะทิศทางการดำเนินไปของเทคโนโลยีที่มนำมาเขียนเป็นกราฟเส้นโค้งทีมีรูปเป็นตัวเอส (S) ซึ่งปรับปรุงมาจากเป็นปรากฏการณ์จากหลักของคณิตศาสตร์ทีมักนำใช้มาเป็นเครืองมือในการอธิบายช่วงของการเจริญเติบโต ถูกนํามาใช้ในทางวิชาสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ และยังมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นอีก เช่น การบริหารจัดการโครงการ การตลาด โดยจะใช้ S-Curve เพือประเมินดูวงจรของผลิตภัณฑ์หรือใช้วางแผนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถอธิบายการ นํา S Curve มาใช้งานบริหารจัดการเป็นตัวติดตามแผนงานโครงการ (Monitoring) หรือ ประเมินผล (Apprialsal) เพือดูผลการดําเนินงานและแก้ไขปรับจุดด้อยต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือดูพฤติกรรมของโครงการแบ่งเป็น S-Curve of Technology อธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีไว้ 3 สถานะคือ

1. ระยะเริม (Birth) เป็นช่วงเวลาของการประดิษฐ์คิดค้นจนประสบความสำเร็จออกมา และเริ่มทดสอบวางตลาด มักเป็นการเตรียมงาน (preparation) การเปิดงาน (Site Clearing) มีงานให้ดําเนินการไม่มากนักใช้เวลามาก เมือเขียน เส้นกราฟจะลาดเอียงและโค้งขึนน้อย ปลายของตัว S

2. ระยะกลาง (Take off) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมให้รับรู้ว่ามีเทคโนโลยีนี้แล้ว และสังคมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีนี้ไปจนถึงการได้รับความนิยมจากคนในสังคม เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนาประสิทธิภาพได้สูงขึ้นเรื่อยอย่างรวดเร็วและพร้อมกับการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำธุรกิจที่สุด และทุกคนอยากทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ และแน่นอนที่สุดผู้ที่มีนวัตกรรมใหม่ ควรจะเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ เป็นช่วงทีสามารถเปิดหน้างานได้มากขึนสามารถทํางานได้หลายกลุ่ม มีความก้าวหน้าของ งานรวมมากใช้เวลาน้อยเมือเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียง และโค้งขึนมากตามศักยภาพการทํางานจึงเป็นเสมือนช่วงลําตัว S

3. ระยะปลาย (Mature) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอิ่มตัว ประสิทธิภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นถึงขีดสุดของทรัพยากรที่ใช้ผลิตไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้ว ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีจะมีใช้คงที่ โดยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน และเทคโนโลยีนี้ก็จะหายไปจากสังคม เป็นช่วงทีทํางานแล้วเสร็จไปมาก เหลือเพียงงานเก็บจุดบกพร่อง ทําความสะอาด โครงการ (Site Cleaning) การเบิกงวดมีน้อย มีความก้าวหน้าของงานรวมมีน้อยในเวลานาน เมือเขียน เส้นกราฟจะ ลาดเอียงและโค้งขึนน้อยตามศักยภาพการทํางานจึงเป็นเสมือนปลายของต

 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------