iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ดัชนีการชี้วัดประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI)

ดัชนีการชี้วัดประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (ILPI) ดำเนินการโดย สำนักโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการประเมิน 9 กิจกรรมในงานโลจิสติกส์ให้เห็นเป็นรูปธรรมแบ่งออกเป็น 9 กิจกรรมได้แก่ 

1 การวางแผนหรือการคาดการความต้องการของลูกค้า (Forecasting and Planning) 

2 การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Supporting) 

3 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคำสั่งซื้อ (Communication and Order Processing) 

4 การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

5 การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)

6 การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า (Site Selection Facilities and Warehousing) 

7 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

8 การขนส่ง (Transportation)

9 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

โดยแยกออกเป็น 3 มิติ คือ ด้านต้นทุน ด้านเวลา และด้านความน่าเชื่อถือ โดยมองลึกเข้าไปในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการโลจิสติกส์ รวมจำนวน 27 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึง ต้นทุนแฝงซึ่งไม่ได้ถูกจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริง แต่เป็นต้นทุนที่ทำให้เราเสียโอกาสทางการแข่งขันกับตลาด เวลาที่สูญเสียโดยไปในแต่ละกิจกรรม ซึ่งอาจจะมากกว่าเวลาที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้สามารถตอบสนองความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าเห็นเป็นรูปธรรม มีหลักเกณฑ์ในการวัดที่สามารถเห็นผลได้ และนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงที่ตรงจุด ชี้แจงและแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเองเห็นได้ถึงความไม่สมบูรณ์ของงาน อันจะนำไปสู่การบูรณาการและร่วมกันในการหาทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward