iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Marketing แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง 

2. แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

แนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละบุคคลนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ (The 3 components of creativity) ได้แก่ (Teresa Amabile, 1999: 3-7) 

- ความเชี่ยวชาญ (Expertise) คือ ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและการปฏิบัติ หรือกระบวนการ รวมทั้งความสามารถทางสติปัญญา หรือความฉลาดของบุคคล

- ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills) คือ ทักษะของบุคคลต่อการแก้ปัญหาต่าง อย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการเป็นการแสดงถึงกรรมวิธี (Mechanism) ที่บุคคลพิจารณาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการประยุกต์พื้นฐานความรู้ ความชำนาญมาใช้ประโยชน์ มักจะเกิดจากบุคลิกภาพประสบการณ์ และแนวทางการทางานหรือการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล

- แรงจูงใจ (Motivation) เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและการกระทำที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดได้ทั้งจากแรงขับเคลื่อนของแต่ละบุคคล และจากการส่งเสริมกระตุ้นจากองค์กร

ิการออกแบบ มิใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ หรือความรู้สึก แต่การออกแบบ คือ การมองว่ามันทำงานอย่างไร 

Double Diamond ประกอบด้วย

- Discover ทำการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

- Define ทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด วิเคราะห์ว่าควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก และสิ่งใดที่เป็นไปได้

- Develop ช่วงเวลาของการพัฒนา สร้างกระบวนการแนวคิดสำหรับการทดสอบและทำซ้า เพื่อป้องกันความผิดพลาด

- Deliver ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

E-book​ คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

-------------------------------------------------

คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ

.

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward