iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Marketing สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

 

สนใจดาวน์โหลดคลิกที่นี่

คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ

คู่มือเล่มนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาให้คำปรึกษาเชิงลึก แนวทางการวิเคราะห์จุดเด่นทางด้านการตลาด และขบวนการจุดบกพร่องที่ทำให้เป็นจุดที่ติดขัดในธุรกิจ (Bottle Neck Process) โดยเฉพาะจุดบกพร่องทางด้านการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการค้า ตามความเหมาะสมของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายด้วยการนำเสนอแนวทางการให้คำปรึกษาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

1. บทนำ 

- ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดสิ่งใหม่ / ที่มา Theodore Levitt

- นวัตกรรม คือ การทำสิ่งใหม่ / ที่มา Theodore Levitt

- นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ คือ นักการตลาดที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นมุ่งสร้างความสำเร็จด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่

2. สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการสร้างทักษะของนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์

3. สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

4. สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

“การตลาด” คือ ศิลปะของการทำธุรกิจ ดังนั้น การที่จะหมุนฟันเฟืองของธุรกิจให้ถึงจุดหมายปลายทาง จงสร้างสรรค์หนทางที่ดีที่สุดเพื่อหมุนฟันเฟืองนั้นให้ใกล้ปลายทางได้มากที่สุด

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline)

-------------------------------------------------

คู่มือสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Marketing Coaching Guideline) จัดทำขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมแนะแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ

.

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward