iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

Marketing การอำนวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation)

 

การอำนวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation) มีองค์ประกอบหลักพื้นฐาน 4 ส่วนหลักได้แก่

- การสร้างความโปร่งใส (transparency) ควรส่งเสริมความรับผิดชอบ การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลนี้อาจรวมถึงกฎหมายข้อบังคับและการตัดสินใจในการบริหารของการใช้งานทั่วไป งบประมาณการตัดสินใจในการจัดซื้อและการประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับควรได้รับการเผยแพร่และเผยแพร่เมื่อเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการบังคับใช้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆทราบและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น 

- การทำให้ขั้นตอนมีความง่าย (Simplification) คือการกำจัดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น การทำงานที่ซ้ำซ้อน ระเบียบพิธีการกระบวนการและขั้นตอนทางการค้าที่ถ่วงให้เสียเวลาล่าช้า และควรปรับปรุงให้เป็นไปตามการสภาพของสถานการณ์ปัจจุบัน

- การประสานเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องร่วมกัน (Harmonization) เราคุ้นเคยกับคำว่าพิกัดศุลกากรการจัดแนวขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสาร ให้เป็นไปตามอนุสัญญามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุสินค้า โดยอาจใช้มาตรฐานเดียวกับประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการรวมกลุ่มภูมิภาคหรือจากการตัดสินใจทางธุรกิจ

- การสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardization) คือกระบวนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานและขั้นตอนเอกสารข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายในระดับสากล 

ความสำเร็จในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการค้า (trade facilitation) จะเกิดได้ต้องมาจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน ในการร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของตน

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- Web: http://ioklogistics.blogspot.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u