iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

? E-Book รวมหนังสือดาวน์โหลดเกี่ยวกับสุขภาพ (Collection of health books)

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

https://www.ebooks.in.th/ebook/16906/

- คู่มือฉบับพกพาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนงานในระบบจ้างเหมา

https://www.ebooks.in.th/ebook/7583/

- สิทธิผู้ลงทุนไทย ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล

https://www.ebooks.in.th/ebook/5079/

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

https://www.ebooks.in.th/ebook/16898/

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

https://www.ebooks.in.th/ebook/16904/

- หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย

https://www.ebooks.in.th/ebook/47005/

- สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย

https://www.ebooks.in.th/ebook/36061/

รวบรวมโดย​ www.iok2u.comwww.iok2u.com