iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

E-Book  คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 3)

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม​เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 หรือโรคโควิด19​ 

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้มีประกาศขยายระยะเวลา​ การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่1) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาจึงได้มีประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยให้มีการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม จนใกล้เคียงกับการดำเนินวิถีชีวิตตามปกติทั้งนี้ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งแบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม และมีการทยอยผ่อนคลายเป็นระยะ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น โดยกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัตินั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายแต่ละระยะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกัน​การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ​ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19​ สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่​ 3​ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่และมีการแพร่เชื้อ ในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง​ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการสำคัญเพิ่มขึ้น เช่น การคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและอาการของระบบทางเดินหายใจ​ของพนักงานและผู้ใช้บริการ และรายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่​ และการจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
? สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/CCSA_guide_for_Covid19.pdf

หรือที่ เอกสารแนบด้านล่าง 

? ขอขอบคุณผู้จัดทำ E​-Book​ ดี​ ๆ​ เล่มนี้ครับ

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------