iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
E-Book covid แนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ

 

ขอแนะนำหนังสือ E-Book แนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ จัดทำโดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

คำนำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งแพร่กระจายจากประเทศจีนไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา ความรุนแรงของ COVID-19 ขึ้นอยู่กับว่ามีผลกระทบระดับนานาชาติมากน้อยเพียงใด ทั้งสถานะของการการระบาด รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการระบาดในวงกว้างทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การค้า การท่องเที่ยว อาหาร และเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ต่อธุรกิจ ลูกจ้าง ลูกค้าและส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างทุกคนต้องวางแผนรับมือกับ COVID-19 

กองโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ อิงตามขั้นตอนของ The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ International Labour Organization (ILO) ที่มีพื้นฐานของการป้องกันการติดเชื้อแบบดั้งเดิมและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นไปที่การควบคุมงานด้านวิศวกรรม การบริหาร การปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตร ายส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังเพิ่มเติม แนวทางที่มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยให้มากขึ้น วัตถุประสงค์ของแนวทางฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการวางแผนสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง สามารถระบุระดับความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน และสามารถกำหนดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและปฏิบัติงานเหมาะสมในบริบทของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำแนะนำนี้เป็นการให้ข้อมูล เนื้อหาในเล่มนี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานหรือ
กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม และจะไม่มีผลทางกฎหมาย

สารบัญ

เรื่อง ความรู้พื้นฐานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงของประเทศไทย

อาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลกระทบที่อาจเกิดกับสถานประกอบการ

ขั้นตอนลดความเสี่ยงการสัมผัสกับ COVID-19

มาตรการป้องกันสำหรับสถานประกอบการ

การแบ่งระดับความเสี่ยงในการสัมผัส CoVID-19

ของคนงานภายในสถานประกอบการ

การจัดการขยะติดเชื้อในสถานประกอบการ

เอกสารอ้างอิง

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข MINISTRY OF PUBLIC HEALTH กรมควบคุมโรค Department of Disease Control

โหลดเอกสารด้านล่าง

ที่มา 
ภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward