iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
E-Book covid แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

 

ขอแนะนำหนังสือ E-Book แนวปฏิบัติ (Standard Operation Procedures: SOPs) ที่ปลอดโรคปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติด ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะผ่อนปรน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ

บทที่ 3 หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมความเสี่ยงจากการทำงาน

3.1 หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

3.2 หลักการควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.3 ตัวอย่างการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 ในกลุ่มอาชีพของต่างประเทศ

บทที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์งานเพื่อเสนอวิธีปรับการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

1. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพจำหน่ายสินค้าในตลาดสด ตลาดนัด

2. วิธีปรับการทำงนสำหรับอาชีพส่งสินค้าตามบ้าน/สำนักงาน

3. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพกลุ่มก่อสร้าง

4. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพพนักงานร้านสะดวกซื้อ

5. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพสำหรับร้านขายอาหารตามสั่ง

6. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพช่างที่ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศ

7. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพพนักงานทำความสะอาด

8. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

9. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพร้านเสริมสวย

10. วิธีปรับการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า

11. วิธีปรับการทำงานสำหรับพนักงานธนาคาร

12. วิธีปรับการทำงนสำหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนในสำนักงาน

13. วิธีปรับการทำงานสำหรับสถานประกอบการทั่วไป

14. วิธีปรับการทำงานสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว

15. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ

16. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพพนักงานเก็บขยะ

17. วิธีปรับการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม

18. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพที่ทำงานในกองถ่ายละคร/ภาพยนตร์/โฆษณา

19. วิธีปรับการทำงานสำหรับอาชีพที่ปฏิบัติงานในฟิตเนส/สโมสรสุขภาพ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

ภาคผนวก

... อ่านต่อในเล่ม

ที่มา: ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

โหลดเอกสารด้านล่าง

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------